Условия за членство

Редовен член
на Асоциацията може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо и дееспособно физическо лице, собственик на млекопреработвателно предприятие с предмет на дейност преработка на мляко, техни регионални сдружения, научни звена, както и фирми производители и дистрибутори на машини, апарати, добавки, съоръжения и други материали свързани с млечния сектор и търговци на млечни подукти, които са съгласни с Устава и съдействат за осъществяване на целите и плащат годишен и встъпителен членски внос в определения срок и размер.

Членовете имат право:

 • Да участват в Общото събрание с право на глас;
 • Да получават информация за дейността и състоянието на Асоциацията и да ползват предлаганите услуги; Да внасят до органите на управление предложения за дейността и бъдещото развитие на Асоциацията;
 • Да участват в инициативите и дейността на Асоциацията;
 • Да се ползват от защитата на Асоциацията и от резултатите от дейността и;
 • Да се ползват от материалната база и имуществото на Асоциацията;
 • Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.


Нови членове
се приемат по тяхна писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът декларира, че приема устава и ще го спазва; че ще плаща редовно членския внос и ще спазва етиката в професионалната си дейност. Юридическите лица кандидатстват по същия ред след решение на техните ръководни органи. Регионалните браншови организации дават писмено мнение за фирмите кандидати за членове на АСОЦИАЦИЯТА от техните райони.

 • Когато Управителния съвет на Асоциацията откаже членство, кандидатът може в срок от 2 седмици от отказа, да го обжалва пред Общото събрание, чието решение се взема на първото предстоящо заседание и е окончателно.


Членовете са длъжни:

 • Да участват активно в дейността за реализиране целите и задачите на Асоциацията;
 • Да спазват устава и изпълняват решенията на колективните органи на управление на Асоциацията;
 • Да внасят определената встъпителна такса при подаване на заявлението за членство и изплащат членския вносв първия месец на текущото шестмесечие;
 • Да спазват професионалната етика при осъществяване на дейността си;
 • Да отговаря за задълженията на Асоциацията до размера на дължимия членски внос.


Членството се прекратява:

 • При прекратяване на Асоциацията;
 • Със смъртта или поставяне под пълно запрещение на член-физическо лице;
 • При прекратяване дейността или отпадане от официалния регистър на Националната ветеринарномедицинска служба;
 • С писмено тримесечно предизвестие до Управителния съвет;
 • При изключване;
 • Поради отпадане - при неиздължаване на членския внос до три месеца след определения срок;


Управителният съвет може да изключи член, когато:

 • Нарушава устава и принципите на професионалната тайна и етика;
 • Действа против интересите на Асоциацията и отделните нейни членове;
 • Не изпълнява решения на Общото събрание и Управителния съвет.

Мандра Чех Генезис Лаборатории Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка