УС на АМБ
Управителен съвет

Управителният съвет (УС) се избира от Общото събрание за срок от три години и се състои от тринадесет члена, включително и председател.

За членове на Управителния съвет се избират собственици или представители на фирми съгл. Чл. 1, с квота до две места за представители на не млекопреработвателна фирма.

Управителният съвет се свиква на заседание от неговия председател най-малко веднъж на три месеца и може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината му членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Управителният съвет може да вземе решение и без провеждане на заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без бележки и възражения от всички негови членове.

Председателят на УС се избира от Общото събрание за три години, но максимум за два мандата.  Председателят на УС има правомощията да:

  • Представлява Асоциацията;
  • Председателства заседанията на УС и ОС;
  • Подписва документацията, назначава и освобождава щатния персонал на Асоциацията и временно наети лица, освен изпълнителния директор.;
  • Организира цялостната дейност на Асоциацията;
  • Определя представители на Асоциацията в международни, национални, междуведомствени, обществени и други работни групи и комисии.


Членовете на
УС са избрани от Общо отчетно събрание на 15 май 2010 г. и са в следния състав:


Мандра Лесидрен ЕООД Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Мултивак Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните