СТАРТИРА МОДУЛ „МЛЯКО“ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВО МЛЯКО

Вестник „Мляко+“ с въпроси към БАБХ    

В Асоциацията на млекопреработвателите в България постъпват много въпроси свързани с изпълнението на изискванията на Наредба 2. Въпросите се отнасят до фермери, млекопроизводители и млекопреработватели. Ето защо, след като обобщихме поставените при нас въпроси, се обърнахме към експертите от БАБХ за да се изяснят основните изисквания по изпълнението на Наредба 2.

 

 • За да изпълни европейските изисквания и критериите за изкупуване на сурово мляко от миналата година действа Наредба 2. Успяха ли, към днешна дата, животновъдите да изпълнят изискванията и колко са отговарящите и неотговарящи ферми на изискванията на Наредба 2 у нас?

 • През 2016 и 2017 г. БАБХ извърши официална оценка на млекодобивните стопанства с 50 и повече млечни животни и млекодобивните стопанства с 10 до 49 млечни животни. Целта на официалната оценка бе да се определи статута на всяко стопанство по отношение на Регламент 853/2004. След приключилата официална оценка, на млекодобивните стопанства със статут на „неотговарящи“ се предписаха коригиращи действия и с пробите от самоконтрола БОХ имаха възможност да докажат, че са изпълнили изискванията за добив на качествено сурово краве мляко. Резултатите от официалната оценка и от последващи коригиращи действия са посочени в двата списъка на млекодобивни стопанства, които са публикувани на интернет страницата на БАБХ, директория „сурово мляко“.

 

 • Стартът на модул „Мляко“ ще бъде даден на 22 януари. Означава ли това, че за самоконтрола животновъдите вече имат мобилните устройства , без които не могат да влязат в модула?

 • След въвеждане на модул „Мляко“, част от ИИС ВетИС на БАБХ, пробите за целите на самоконтрола ще се въвеждат посредством мобилното приложение за вземане на проби от сурово краве мляко. За целта вече има обучени пробовземачи, и списък с информация за тях е публикуван на интернет страницата на БАБХ, директория „сурово мляко“.

Във същата директория са публикувани и указания за пробовземачите на сурово краве мляко, където е дадена информация за параметрите на мобилните устройства /таблети/ с които ще се работи. В указанията изрично е посочено, че мобилното устройство се осигурява от пробовземача и това е негово задължение.

 

 • Дали навсякъде са осъществени необходимите обучения на пробовземачите?

 • Обучения на пробовземачи се провеждат от организации външни за БАБХ с участието на БАБХ. Списък с обучените пробовземачи е публикуван на интернет страницата на БАБХ. Такива обучения ще продължат и през 2018 г. така, че в региони, в които няма достатъчно обучени пробовземачи, да се реши недостига на обучени лица.

 

 • Ще има ли дерогационен период и ако има, какъв ще е той, за да може да се оборудват пробовземачите и да имат достъп до системата?

 • След стартиране на модул „мляко“ ще бъде даден преходен период, през който пробите ще се вземат със съпроводително писмо и през мобилното приложение посредством мобилно устройство.

 

 • В какъв срок пробовземачите трябва да подадат заявление и всички необходими документи в Областните дирекции?

 • След стартиране на модул „мляко“, обучените пробовземачи могат да подават заявления до директора на ОДБХ за даване на достъп /потребителско име и парола/ до мобилното приложение. Подробности са посочени в указанията публикувани на интернет страницаа на БАБХ.

 • Може ли отново да поясните, за фермерите и млекопреработвателите, изискванията за регистрация на Млекосъбирателните центрове, имайки предвид, че те трябва да бъдат регистрирани и по Закона за храните, а и ще събират мляко, което е добито от една до девет крави? Какви са специфичните изисквания за тези центрове? С кои млекопреработвателни предприятия ще могат да сключват договори за преработка на това мляко?

 • МСЦ са обектите за сборно събиране и съхранение на сурово краве от ферми с 1 до 9 КР. Такава дейност до сега се извършваше от МСП. Те трябва да отговарят на общите хигиенни изисквания – да имат помещение за събиране и съхранение на сурово краве мляко с хладилно съоръжение за съхранение на млякото до натоварването му в транспортното средство и насочването му до предприятието за преработка на мляко.. Предстои извършване на официалната им оценка, във връзка с качеството на суровото краве мляко. Официалната оценка включва вземането от ваната за събиране на мляко на сурово краве от официален ветеринарен лекар. Официалната оценка е за сметка на официалния контрол. Пробовземането се извършва в рамките на 3 месеца по показателите ОБМ, ОБСК, инхибитори и точка на замръзване и масленост, които са задължителните показатели, съгласно изискванията на Наредба №2/2017. След нейното извършване ще има такива с отговарящо на изискванията на Регламент (ЕО) №853/2004 сурово краве мляко и други с неотговарящо. В зависимост от дейността си и възможностите за преработка в МПП може да постъпва както отговарящо така и неотговарящо сурово краве мляко, като МПП гарантират преработката му съгласно изискванията на регламент Регламент (ЕО) №853/2004 относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.

 • Ще трябва ли да се плащат такси за регистрация на МСЦ?

 • Преди официалната оценка на МСЦ, БАБХ служебно ще издаде Удостоверения по чл.12 от ЗХ на МСЦ, които да отговарят на изискванията да събират и съхраняват сурово краве мляко от ферми с 1-9 КР. МСЦ ще получат Удостоверенията от ОДБХ по местонахождението на обекта, което ще се извърши преди официалната оценка на МСЦ. Тези обекти ще получат нови регистрационни номера.

 

 • Какъв ще бъде срокът за преструтктуриране на млекосъбирателните пункнове в Млекосъбирателни центрове?

 • Считаме, че не е необходим период за преструктурирането на МСЦ, тъй като в тези обекти и до сега се е извършва дейност събиране и съхранение на сурово краве мляко. Още през лятото на 2017 г. бяха връчени предписания на МСП, във връзка с изкупуването на мляко от 1-9 КР. Сроковете на предписанията изтекоха. БАБХ вече извърши проверки в обектите. МСП, където се събира и съхранява сборното краве мляко, като такива от ферми с 1 до 9 КР към края на 2017 г. са около 90 бр.

 

 • Какви ще са изискванията за МСЦ за достъп до електронната система и какви данни ще трябва те да публикуват?

 • Не се предвижда достъп на собствениците на МСЦ до електронната система, тъй като това не е изискване на наредбата. МСЦ ще получават информация за качеството на суровото краве мляко от пробовземачите, а за статута на МСЦ - от публикувания в сайта на БАБХ списък на МСЦ, в който ще се отразява отговарящо или неотговарящо мляко събира обекта.

 • Ще създаде ли напрежение старта на системата и какво се очаква ?

 • Стартирането на системата не би трябвало да затрудни работата по извършване на самоконтрола на качеството на суровото краве мляко, тъй като се предвижда преходен период по време на който пробите да се насочват и приемат в лабораториите, придружени както с документ на хартиен носител така и през системата.

 • Към кого могат да се обръщат млекопроизводителите и млекопреработвателите по места за своевременно решаване на проблемите свързани с изпълнението на изискванията на Наредба 2?

 • При възникване на проблеми във връзка с работата със системата въпроси могат да се отправят към отдели “Здравеопазване на животните” и “Контрол на храните” при ОДБХ.

 

 


Мандра Чех Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Генезис Лаборатории Мандра Лесидрен ЕООД