Проект на Закон за браншовите организации

СТАНОВИЩЕ на АМБ

Относно: Проект на Закон за браншовите организации на земеделските производители и преработватели на земеделска продукция (654-01-43/25.03.2016 г.)

Темата за регулиране дейността на браншовите организации и взаимоотношенията им с държавната администрация е актуална и периодично се поставя за обществено обсъждане. С вносянето на проект на Закон за браншовите организации на земеделските производители и преработватели на земеделска продукция в НС от председателя на Комисията по земеделие Румен Христов и депутати е поредният опит да се въведе административен контрол върху дейността на браншовите организации на производителите и преработвателите на земеделска продукция без да се проведе публична дискусия за необходимостта и неотложността от такъв законопроект.


Законопроектът нарушава конституционния принцип на свободата на сдружаване, като един от основните принципи на съвременната  демократична правова държава.


Ограничителните разпоредби на чл. 7 и следващите  подчиняват  устройството, управлението и целите на браншовите организации на волята на законодателната власт и ги превръщат в удобни за властта квазиструктури на гражданското общество. Такъв подход е в противоречие с Конституцията, международните актове, по които България е страна, и Закона за юридическите лица с нестопанска цел  (ЗЮЛНЦ).


КОНВЕНЦИЯ № 87 за свободата на сдружаване на Международната организация на труда (МОТ), 1948 г., ратифицирана от РБългария, предвижда: „(Чл. 3-5) Трудещите се и работодателите, без каквато и да е разлика и без предварително разрешение, имат правото да образуват организации по свой избор, както и да се присъединяват към тези организации при единственото условие да се съобразяват с техните устави.Организациите на трудещите се и на работодателите имат правото да изработват своите устави и правилници, да избират свободно своите представители, да организират управлението и дейностите си и да съставят свои програми за действие. Публичните власти трябва да се въздържат от каквато и да е намеса, която може да ограничи това право или да попречи на неговото законно упражняване.


Съгласно ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целта си и средствата за постигането й  и могат да се самоопределят като организации за осъществяване на дейност в обществена или частна полза (чл. 2, ал. 1, чл. 3). Учредител, респ. член, може да бъде всяко лице (дееспособно физическо или юридическо лице), като членството е доброволно. Този принцип на свободно членство и самоопределяне е нарушен в редица от предложените текстове.


С този проект се ограничава правото за свободно сдружаване на ФЛ и ЮЛ - право, гарантирано от Конституцията на Република България (чл.12 и чл.44) и от Европейската конвенция за правата на човека (чл.
11), като предварително с чл.1, ал.2 и чл.2 се дефинира кой с кого може да се сдружава. Правото на свободно сдружаване, което е регламентирано и в ЗЮЛНЦ, гарантира постигане на общи интереси чрез сдружаване на база общи цели без да се поставят ограничения по дейности.


Проектът съдържа неясни и противоречащи си текстове и не е съобразен с други нормативни разпоредби, което ще затрудни практическото му прилагане и ще доведе до неравнопоставено третиране на браншовите организации.


Селското стопанство и преработвателната индустрия са икономически дейности, различни по своята същност; обособени са в различни КИД и дейността им е регламентирана с различно законодателство.


Мотивите за приемане на Закона за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция са несъстоятелни. С така предлагания законопроект се създават условия за свръх администриране, отчетност и контрол от страна на МЗХ; нарушава се конституционният принцип на свобода на сдружаване и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Като цяло,  ЗАКОНОПРОЕКТЪТ
(654-01-43/25.03.2016 г.) противоречи на принципите и нормите на българското и европейско законодателство. Администрирането на гражданските сдружения ще доведе до сериозна деформация в реалния диалог и взаимодействие между гражданските сдружения и органите на централната власт и местното самоуправление. 


Сановището е изразено от 10 браншови организации и e подкрепено от БСК, БТПП и други работодателски организации.» СТАНОВИЩЕ - пълното съдържание...

Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Мандра Чех Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните