От 1 април до 15 май се отчита изпълнението на млечните квоти

От 1 април до 15 май 2012 млекопроизводителите, които притежават индивидуални квоти за директни продажби и доставки, както и одобрените изкупвачи трябва да подадат годишните си декларации.

Документи ще се приемат и след изтичане на законоустановения срок, но със санкции, които се изчисляват на база броя на дните закъснение, съобщиха от фонд „Земеделие” Годишните декларации ще се подават в Областните дирекции (ОД) на ДФ „Земеделие”, отдел „Прилагане мерки и схеми за подпомагане” по адресна регистрация за физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица.

Документите се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице, притежаващо валидно, нотариално заверено изрично пълномощно за подаване на декларацията От 1 април започва и шестата за България квотна година.

С началото й отново се отваря приемът на заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно. Това се отнася само за свободната, нереализирана квота, а новите количества ще важат за 2012/2013 квотна година.

Нашата страна е задължена да прилага схемата „Млечни квоти” като част от общото регулиране на производството на краве мляко и млечни продукти на територията на Европейския съюз. Главната цел на схемата е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и последващото свръхпроизводство. Схемата ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015.


Мултивак Мандра Чех Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Данон