Отчетно годишно събрание на Асоциация на млекопреработвателите в България 2011 г.

АМБ ИМА АМБИЦИЯ ДА Е СИЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДА ЗАЩИТАВА БРАНША

 

Общото годишно събрание  на АМБ бе проведено на 19 май 2011 г. След дебати и гласуване за делово протичане работата бяха избрани комисии. Събранието председателства председателят на УС на АМБ инж. Димитър Зоров. Той в резюме обобщи свършеното от АМБ, като отбеляза , че браншът е представен в работните групи на МЗХ,. Той сподели, че се подготвя промяна в Наредба №23,  както и предложението в края на годината онези стопани, които две години не са отчитали квотите си и не притежават животни те да им бъдат отнети в полза на държавата.

Той заяви, че УС е бил инициатор за отпадане на банковата гаранция, както и изпратените предложения за прехвърляне на средства от по-непуполярните мерки от ПРСР в Мярка 121, за да може животновъдите да усвоят повече средства. Зоров заяви, че АМБ е изпратила писмо до МЗХ и ДФЗ  с предложение за увеличаване средствата по Мярка 123  от ПСРС, в частта  за нитратната директива, както и  от това да се възползват млекопреработвателните предприятия.

Той е на мнение, че така ще може  фирмите да изградят пречиствателни съоръжения и средствата ще достигнат до повече бенефициенти. Зоров информира делегатите на Общото събрание, че за включените в негативния списък предприятия, ползвали средства по програма САПАРД до месец юни ще има решение.

Симеон Присадашки сподели, че въпреки ентусиазма, който фирмите от млекопреработвателния бранш са имали сега те са пасивни. За да бъде запазено името на българските млечни продукти, да се развива българската млечна промишленост и да се отстоява твърдо политиката на бранша той предложи фирмите да бъдат по-активни,  да внасят предложения и идеи, да представят проблемите си в АМБ.

Чл. кор. проф. д-р т.н. инж. Мария Балтаджиева призова проблемите в българската млечна промишленост да се конкретизират и да бъдат обобщени. Според нея трябва да бъдат определени приоритетите на АМБ и да се действа конкретно по тях.

Тя сподели също, че науката и фирмите от бранша стоят далеч един от друг. Ако бъде направен анализ на качеството на продукцията 50 % от грешките и недостатъците се дължат на слаба образователна подготовка на екипите и колективите в съответните направления на млекопреработвателните предприятия.

АМБ, според проф. Балтаджиева трябва да е инициатор на срещи, дискусии и да дава информация по всички въпроси, касаещи бранша.


С цялата информация за събитието, можете да се запознаете в прикачения файл ...


Генезис Лаборатории INTRAMA1 Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Мултивак