Основни цели

Основните цели на АМБ са:

 • Защита на интересите на  своите членове и подпомагане същите за осъществяване на ефективна дейност;

 • Усъвършенстване дейността на своите членове  в научна и практическа насока;

 • Защита на интелектуалната и материална собственост на своите членове.Средства за постигане на целите:

 • Да работи за  популяризиране на научните постижения и практически новости в дейността по преработка на мляко;
 
 • Да дава становища при актуализиране на нормативните документи по млекопреработването и свързаните с него дейности, включително и за хармонизиране на българското законодателство с това на европейския съюз в областта на млекопреработвателната индустрия;
 
 • Да информира своите членове за новостите в млекопреработването  за подобряване на качеството и увеличаване на асортимента на млечните произведения;
 
 • Да разработва  концепции за развитие на подотрасъла и свързаните с него дейности;
 
 • Да лобира пред държавни и други органи за защита на икономическите интереси на членовете си;
 
 • Да подпомага членовете си при решаване на общи за тях проблеми и реализиране на мероприятия от съвместен интерес;
 
 • Да организира срещи, симпозиуми и семинари; постоянни и временни консултативни съвети, участие в международни прояви, контакти за обмяна на опит, включително  и с научни организации и учреждения.
 
 • Да осъществява сътрудничество със сродни международни организации и участие в тяхната дейност
 • Да организира издаването на печатни издания за повишаване информираността и квалификацията на управленските и изпълнителните кадри.INTRAMA1 Мандра Чех Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Лакрима - хубаво българско сирене от 1959