На 3 юли ще се проведе Годишно събрание на АМБУправителният съвет на
Асоциацията на млекопреработвателите в България,


на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на АМБ, 
кани всички членове на Асоциацията на 

Годишно отчетно събрание
,

което ще се проведе на 3 юли 2012 г. /вторник/, от 12.00 часа,
в гр. София, Хотел „Централ Форум", бул. „Цар Борис ІІІ" № 41  
/спирка ж.к. Лагера" на трамвай №5/ 


При следния дневен ред:
 

  1. Откриване на събранието от председателя на УС /съгл. чл. 36(2).2 от устава/
  2. Избор на комисии
  3. Отчетен доклад на Управителния съвет  на АМБ за 2011 г.
  4. Доклад на Контролния съвет на АМБ
  5. Дискусия по докладите
  6. Финансов отчет за 2011 г. и приемане на бюджет за 2012 г.
  7. Промени в УС на АМБ
  8. Обсъждане и приемане на допълнения в устава на АМБ
  9. Приемане на насоки за работата на Асоциацията
  10. Разни

 


Мултивак Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Генезис Лаборатории