Каква е ролята на АМБ при формиране политиката на млекопреработвателния бранш и млечния сектор?

Симеон Присадашки: зам председател на УС на АМБ и собственик на фирма „Жоси"

АМБ изгради единна политика на млекопреработвателния бранш и развитието на млечния сектор, както и за развитието на бранша за излизане от сивата икономика. АМБ работи и ще продължава да работи за установяване на еднакви правила и норми за всички млекопреработвателни предприятия на пазара. АМБ трябва да продължи, както и досега, да работи за единна позиция, която да защитата интересите на своите членове.

Трябва ни тази позиция, за да може да защитаваме интересите си пред държавните институции, администрация, за да поставим нашите проблеми пред тях, за да може бързо и лесно решаването им.

Иван Грънчаров, член на УС на АМБ и собственик на фирма „Милкком"

АМБ има определяща роля в политиката пред държавните институции и стопански организации. Разделението на бранша пречи на отстояване на позициите и развитието на бранша. Проблемите се размиват, когато браншът не е обединен. АМБ е водеща и в нея членуват водещите млекопреработвателни предприятия, но това не е достатъчно, за да бъдат отстоявани принципите и позициите. Нужда от единение на бранша има и млекопреработвателите трябва да бъдат инициатори, както и до сега за издигане качеството и ролята на хранителната индустрия в България.

Милена Христова, мениджър „Данон Сердика"

През последните няколко години АМБ активно участва за формиране на политиката на млечния бранш и сектор. Активно предприема участие в различни инициативи и срещи с регулаторните органи. Подпомага процесите свързани с налагане на европейските изисквания към суровини и преработка. Съдейства за защита интересите на бранша и млекопреработвателите

 
Георги Златанов, член на УС на АМБ и собственик на фирма „Млечни продукти"

 Според мен, политиката на АМБ е доста невзрачна. Стратегията ни е слаба. Не виждаме борба от страна на бранша, а само откъслечни намеси, които в много от случаите дават отрицателен ефект в нашия бизнес. Пример в това отношение е акцията за разделяне на млечните продукти от тези, произведени с растителни мазнини. Шумът, който се вдигна и разправиите, които станаха рефлектираха върху нас. Потребителите започнаха да не купуват български млечни продукти за определен период от време. Това доведе до загуби за нашите фирми. Затова трябва да има изградена стратегия и тактика в действията. Не трябва да се действа стихийно. В АМБ има достатъчно информация за производство на сурово мляко, къде се произвежда, къде се продават тези продукти. Въз основа на тези данни АМБ трябва да създаде стратегия, която да предполага развитие на бранша. С въвеждането на минимални прагове за качество при производство на храни не подпомага бранша, тъй като тези прагове ги има в техническите документации, одобрени и съгласувани с контролните органи и с европейските институции. Журналистите започват да интерпретират нещата и съсипват бранша.

В България има над 200 предприятия, ако те произвеждат продукти по БДС, то ¾ ще фалират, защото няма суровина, а и тя се внася. Това означава, че млекопреработвателния бранш, ако не бъдат взети мерки на високо държавно ниво  за производство на суровина е обречен до две години на гибел и фалит. Затова и предприятията са насочени към производство на евтини продукти, тъй като социалната потребност е такава. Това трябва да бъде дискутирано и оповестено.

Според мен, АМБ не създава условия за единни действия на бранша.

Иван Марков, член на КС на АМБ и собственик на фирма „Мандра Обнова"

АМБ, въпреки всичко играе някаква роля, но напоследък се загуби в лутането си. В първите години, след като стана Димитър Зоров председател на УС на АМБ се отстояваха много повече интереси, имаше много повече инициативи да се регламентират проблемите и да се решат. Внасяха се предложения, които предварително бяха обсъждани и отстоявани за всяка една фирма конкретно. Етажите на властта и контролните органи бяха благосклонни към представените идеи, които се реализираха. Имиджът на АМБ беше много по-висок и тя влияеше на процесите за издигане качеството на българските млечни продукти. Всички членове спазвахме определени правила, независимо че сдружението ни е на членове на конкурнти. Имаше толерантност и взаимопомощ. Сега сякаш АМБ е изпаднала в летаргия, може би разделението на бранша способства за нея. Има възможност за провеждане на по-активна политика, могат да се направят много неща за бранша и за всички членове на нашето сдружение. АМБ трябва да бъде по-активна в законодателните си инциативи и срещи с държавните институции. Проблемът, който в момента тегне на бранша за взаимоотношенията с търговските вериги трябва да бъде атакуван от ръководството на АМБ и да получи гласност. Обществото трябва да ни чуе и да разбере, че ние не сме тези, които вдигаме цените. Че за да се занимаваш с производство в България, в тези времена на тежка икономическа криза, подложени под ударите на изкупвачи, търговци и кредити никак не е лесно. АМБ трябва да настоява пред всички институции кредитите за такива като нас, тръгнали по трънливия път на производство да бъдат нисколихвени. Държавата трябва да ни стимулира, да намали част от данъчната ни тежест, за да може индустрията, а браншът като част от нея, в страната да се развива. АМБ трябва да излезе от летаргичния сън и да бъде на едно високо ниво, ако е нужно нашите проблеми дори да стигнат и в Европа !           


Кинка Михайлова, мениджър „Обединена млечна компания"

Като  браншова  организация, в тези  години на  промяна и преструкториране на  млекопреработването,  АМБ  имаше  голяма  роля  за  безболезнено  преминаване  на бранша от една  структура в друга. Запази   съществуващите  традиции и  създаде  нови осигури  жива  връзка  между  млекопроизводители и млекопреработватели чрез  съвместни срещи и  семинари. Активно подпомагаше новосформираните  структури в  бранша чрез  организиране  на  курсове  за  обучение на кадрите ,семинари,участия в изложения и конкурси.

Активно подпомагаше млекопреработвателите  да  разработват  програми по САПАРД  и други като  привличаше  експерти в тази област, подпомагаше и  внедряването  на   НАССЕР с-мата  и  осигуряваше  издаване на   необходимите брошури  със  новоизлезлите  нормативни  документи касаещи  бранша  подкрепени  със  срещи  със  специалисти в тази област.

След  влизането ни в ЕС  станахме  членове  на  браншовата  европейска  организация. Имаше   посещение и изнасяне  на  лекции  от  специалисти по  отношение стратегията на  развитие в  следващите  15-20  години,  което  също е от  голямо  значение за  нашата  информираност и  съответни  планове за бъдещо развитие.

От  голямо  значение  беше и провеждането  на  пътуващи  семинари и обмяна  на  опит с италиански специалисти, както и  съвместните  европейски програми с Кипър, които  подпомагат  търговията с Русия, Украйна и  други трети страни. На  този  етап  това  е  една  прогресивна  форма,  която  цели  подпомагане  търговията с  наши млечни продукти    със  трети  страни-това  трябва да  продължи да се  развива.

Активно  е  участието на АМБ  е  и  по  отношение на  създаването на   новите БДС  традиционните  продукти, каквито са киселото мляко, сиренето и кашкавала.

АМБ  подържа  тесни  връзки  със специалистите на МЗХ, НВМС и другите държавни институции, а  сега и  Агенцията по безопасност на  храните организира за  периодични  срещи с тях  и  съдейства  за  решаване на  възникнали  проблеми в динамика.

Много  полезен  е  и  вестник  „МЛЯКО+ „, който винаги  ни дава  точна и  своевременна  информация  за  всичко  случващо се в бранша, както  ни  запознавасъс  новости във  законодателството и   иновациите у нас  и в  европейската  общност.

Много  може  още  да  се  каже, но  да  пожелаем  и  в  бъдеще  активната дейност на АМБ да  продължи  и да се  развива  така, че  специалистите по  млекопреработване винаги да  са  със  пулса  на  времето и в услуга  на  нарасналите  потребителски   изисквания.

За  мен  АМБ  и в  бъдеще  ще  има  много творческа  работа и аз я  пожелавам.


Димо Денчев, собственик на фирма „Булдекс"

Изказвам моето мнение и на колегите, които работим в този бранш, че трябва да се вземат точни и актуални решения за развитието му. АМБ е много важен орган за млекопреработвателния бранш. Тя участваше при защитата на млечните квоти и отстояваше и трябва да отстоява проблемите на всеки свой член, както и да защитава техните интереси, а те не са малко. Асоциацията е важно сдружение на конкуренти, които имат общи проблеми и тя трябва да провежда правилната политика. Благодарение на АМБ осъществяваме връзки с търговци и представители от други страни. Информирани сме за решения и наредби, в които представители на АМБ участват с мнения и предложения, за да бъдат защитени нашите интереси. Организира посещения и обучения. Благодарение на АМБ получаваме изданието „Мляко+", което своевременно ни информира за редица неща, които ни касаят и можем да предприемем съответни действия в бранша. Без асоциация млекопреработвателния бранш ще загуби своята идентификация и облик, при положение, че 20 години тази организация е отстоявала интересите на фирмите от бранша и е провеждала правилната политика. Тя е връзката ни с държавните и контролни органи, както и с тези от Европа.

Разделението, което е в момента на бранша, отслабва позициите му и апелирам да подредим бранша и да не защитаваме само личните си интереси.

 

Емилия Славова, член на УС и управител на „БиСиСи Хандел"

Не може да се отрича направеното от АМБ през изминалите години. Онова, с което АМБ помага на млекопреработвателните предприятия е основно с информация за програми и проекти, за изложения, на които ние можем да представим  и популяризираме както на българските потребители, така и на тези в чужбина нашите млечни продукти. Цялата организация за посещения, щандове и т.н. извършва АМБ . конференциите, форумите, обученията, които АМБ прави са много положителни мероприятия за предприятията. Потенциални клиенти правят връзката си с нас чрез АМБ , а това ни помага. В АМБ има много информация, много инициативи, има позиции, отстояват се позициите на предприятията от бранша пред държавните институции и контролните органи. АМБ е лицето на млекопреработвателните предприятия и защитава нашите интереси. Изданието „Мляко+" е една форма за представителност, информираност и връзка между предприятията, АМБ , държавата, контролните органи и другите неправителствени организации.  То ни предоставя информация и провежда определена политика в бранша, представя ни нещата и в другите страни, за да можем да сверим часовника си. Ролята и политиката на АМБ е от съществено значение за всяко едно млекопреработвателно предприятие. Затова трябва да съхраним и да развием дейността на нашето сдружение като обединим целия бранш.      

 


Генезис Лаборатории Данон INTRAMA1 Мултивак