Информация за бенефициенти по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020г.

Българската  търговско-промишлена палата информира  своите членове - бенефициенти по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020г., че във връзка с преустановената работа  на Търговския регистър през месец август 2018 г., Министерството  на земеделието, храните и горите, със Заповед  РД 09-779 от 20.08.2018 г. е удължило  крайния срок за подаване на проектни предложения  по процедура № BG 06RDNO001, подмярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители“  до 04.09.2018 г., 16.30 ч.


Данон INTRAMA1 Мандра Чех Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка