Документи

НАРЕДБА № 23 от 13.12.2007 г. за управление на националната млечна квота

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм. и доп., бр. 76 от 29.08.2008 г., в сила от 29.08.2008 г.
Моля, последвайте линка ...


Указания за изпълнението на разпоредби от Регламент (ЕО) № 853/2004 относно хигиената на храните от животински произход


НАРЕДБА № 30 от 20.11.2000 г.

НАРЕДБА № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.
Моля, последвайте линка...Генезис Лаборатории Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Мултивак Мандра Лесидрен ЕООД