ДФЗ приема банкови гаранции от изкупвачите на мляко до 31 октомври

Съгласно наредбата за управление на националната млечна квота всички одобрени изкупвачи на мляко трябва да депозират оригинални банкови гаранции за квотната 2012/2013 г в полза на фонд „Земеделие" до 31 октомври 2012 г. Документите се приемат на адрес: София 1618, ул. „Гусла" № 3 (отдел „Мляко"). Размерът на банковата гаранция е обвързан с количеството изкупено мляко, декларирано за предходния квотен период 2011/2012 г.

Изкупвачите, посочили до 250 000 кг., трябва да предоставят банкова гаранция в размер на 6 804 лв. Тези, които са декларирали от 250 001 кг. до 1 000 000 кг. изкупено краве мляко за 2011/2012, трябва да учредят гаранция от 13 608 лв., а заявилите над 1 000 000 кг. - в размер на 21 772 лв.

Образецът и решението за определяне размера на банковата гаранция за квотната 2012/2013 година са публикувани на интернет страницата на фонд „Земеделие"

Всички изкупвачи, които кандидатстват за одобрение пред МЗХ, трябва да депозират банкова гаранция в максимален размер, а именно 21 772 лв., в полза на фонд „Земеделие".


20
септември 2012                        ДФ „Земеделие" - РА

 


Мандра Чех Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Мандра Лесидрен ЕООД