АМБ организира работна среща на бранша по Наредба № 1

НАРЕДБА ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА МЛЯКО  АКТИВИЗИРА  МЛЕЧНИЯ СЕКТОР

Да се реши пъзела по  цялата верига,за да се въведат и мерки в млечния сектор.

Натискът от Европа е много голям и не може да с за сметка на българските производители

Българската администрация трябва да защитава своите производители, а не да се съгласява сляпо с ЕС 


Работна среща по  изтогвената Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектор мляко, условията  и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектор мляко и млечни продукти бе проведена  с членове на АМБ. Над 50 представители на различни фирми от млекопреработвателния бранш присъстваха на работната среща, а кратко експозе за срещата и интересът на бранша по Наредба 1 направи председателят на Управителния съвет на Асоциация на млекопреработвателите в България инж. Димитър Зоров, който твърдо отстоява позицията и мнението , не само лично, но и на колегите, че Наредба 1 трябва да не действа, че тя само създава допълнителни административни действия и допринася още повече за свободното влизане на мляко у нас  от европейските страни, защото задължава нашите изкупвачи и фермери да имат фиксирани цени, да внасят декларации и регистрации, не им помага, а не регулира вноса на сурово мляко от Европа, което вече ни залива.  На тази работна среща  експерти от МЗХ и ДФЗ - РА обясниха механизма и начина на подготовка на договорните отношения, застъпени в Наредбата,както и прилагане на условията и реда за сключване на тези договори, контролът върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко в ДФЗ - РА.


Въвеждането на тази  на Наредба №1, както и промените, направени преди години в българското законодателство имат за цел да се регулира пазара на сурово мляко след отпадане на млечните квоти, както и да има стимул за българските млекопроизводители. Никой тогава не отчиташе сегашната ситуация, която се появи след налагането на забрана от страна на Русия за внос на храни, включително и млечни продукти.  Действащата забрана полвия силно  и се отрази негативно на европейските страни, но най-вече на България и българските млекопроизводители и млекопреработватели. Хиляди тонове сурово мляко и млечни продукти от европейските страни заляха българския пазар, а ниската им цена убива млечния сектор у нас. Вече фалират и животновъди и млекопреработвателни фирми. Затова алармира ежедневно председателят на УС на АМБ инж. Димитър Зоров и членовете на управителния съвет. Всички техни изявления остават глас в пустиня, държавата и контролът за влизане на мляко и млечни продукти  от европейските страни остават безучастни и само с констатации. Няма конкретни мерки и действия.


Наред с това е влизането в сила на въпросната Наредба 1. Според нея изкупваите на сурово мляко трябва да подготвят нови договори с производителите, като фиксират количество и изкупна цена на суровото мляко, която трябва да поддържат минимум 6 месеца.  Новост е, че след падане на млечните квоти , че всички първи изкупвачи декларират изкупеното мляко, като експертите от МЗХ ще изпратят формуляри за това. Декларациите ще са месечни и ще се подават по факс и електронен път, а не само в областните дирекции . Полина Марина, експерт в МЗХ сподели още, че всеки изкупвач трябва да подготви сам договора си с производителя на сурово мляко, като спазва наредбата. Тя заяви още , че според параграф 2 на Наредба 1 действащите договори трябва да се преведат , съгласно новите изисквания . Дългосрочните договори трябва да се пререгистрират най-късно до 6 май. Договорите се регистрират от изкупвача  и производителя на сурово мляко.


Полина Марина сподели още, че в договорите има възможност изкупвачите да поставят критерии за качеството на суровината, да въведат пазарни показатели, както и това да обвържат цената на сурово мляко със заложеното изискване в БДС .


Марина заяви, че трябват  да се подготвят и законодателни промени, тъй като се вкарва сурово мляко от други държави, а те не регистрират договори у нас, но според европейския регламент количеството и цената трябва да са регистрирани в съответната държава.  Регламенът, който урежда тези взаимоотношения е бил предложен от Франция, но не засяга страните от северозападните части на Европа, тъй като при тях действа кооперативния принцип за изкупуване и там такива договори и фиксиране на цени няма да бъдат отразявани и да се прилага при тях договорния принцип.

В секция „Пазар на мляко" в сайта на МЗХ са качените цените на сурово мляко в страните от Европа -  Връзка към месечните цени на суровото краве мляко в ЕС-Европейска обсерватория на пазара на мляко, както  цени на суровото мляко в ЕС. 

Кирил Кирков от дирекция „Животновъдство" в МЗХ заяви, че договорите не са типови, а изкупвачите и фермерите трябва да са спокойни , че подадената информация за количества и цени няма да бъде оповестявана и ще бъде използвана само вМЗХ за целите на статистиката и за подготвяне на справки, които се подават в Европейската комисия. Кирков обясни на присъстващите, че страната ни е длъжна да въведе тези договори, тъй като се изпълнява регламент на ЕК . Кирков обясни, че наредбата трябва да се промени в зависимост от изискванията на изкупвачите и производителите, но това ще стане в хода на действието й. Трябва да се отчетат недостатъците и тогава да се правят промени. Засега тази наредба трябва да бъде въведена и да работи.

Игор Георгиев- началник отдел "Мляко", дирекция "Селскостопански пазарни
механизми"  в ДФЗ - РА представи изискванията, които  трябва да бъдат спазени в Регламент 1308/2013 , раздел 3, чл. 148 и чл. 149 от изкупвачите на сурово мляко. В своето експозе той представи Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти в ЕС  чл.556, в който са уредени общите условия и чл. 72 а, алинея 1 и 2 , които определят налагането на санкции в сектор мляко. Наредба 1 за договорните отношения в сектор мляко, условията  и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации  в сектор мляко и млечни продукти определя взаимоотношения  между производители и преработватели на сурово мляко. Според наредбата всяка доставка на сурово мляко трябва да бъде уредена с писмен договор между двете страни. Предвидено е договорите задължително да се регистрират в  областните дирекции на ДФЗ, като отговорността за регистрация носи изкупвачът. Всяка доставка, която се осъществява без писмен договор попада в разпоредбите на чл. 72 а от ЗПООПЗПЕС и страните по сделката подлежат на санкции.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОРА

В договора задължително трябва да бъдат заложени:

1.       Цена на доставеното мляко и нейното образуване;

2.       Обем на суровото мляко, който може или трябва да бъде доставен, както и график на доставките;

3.       Срок на договора, но не по-малко от 6 месеца;

4.       Начин и срок на плащане;

5.       Начин на събиране или доставяне на млякото;

6.       Освобождаване от отговорност в случаите на непреодолима сила;

7.       Прекратяване на договорите;

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗКУПВАЧИТЕ

Съгласно чл. 5 ( 3) от Наредба 1 „В срок от 14 дни от сключването на договора изкупвачът подава заявление по образец, одобрен от ДФЗ". Заявлението се подава в областната дирекция на ДФЗ по адрес на дейност;

В 30 дневен срок от регистрацията на заявлението  в ДФЗ, се извършва проверка за наличието на всички задължителни елементи по договорите и тяхната коректност. Ако се установи липса на някоя клауза или друг проблем, който е необходимо да бъде отстранен, до заявителя се изпраща уведомително писмо за корекция. Заявителят трябва да се отзове на поканата за нанасяне на необходимата корекция в 14-дневен срок от получаване на писмото.

Изкупвачите са задължени да допускат длъжностни лица на Районния технически инспекторат към ДФЗ , които имат запвед от изпълнителния директор за извършване на проверка на място.


НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Всички  изкупвачи на сурово мляко, които изкупуват мляко с цел продажба или преработка без сключен писмен договор, попадат в разпоредбите на чл. 72 а от Закона за организация на общите пазари на земеделски ппродукти в ЕС. Наказателната санкция е в размер от 5000 до 20 000 лева.

Тези изкупвачи, които не се отзовават на покана от страна на ДФЗ за отстраняване на нередности по регистриран вече договор, подлежат на проверка на място. Ако при проверка се установи, че лицето изкупува мляко въпреки, че договорът му е дефиринциран като подлежащ на корекция, също попадат в разпоредбите на чл. 72 а от ЗООПЗПЕС.

Наред с тези изисквания при подготовка на анекс към договора изкупвачите са задължени да представят всички анекси в областната дирекция на ДФЗ.

Предвидени са и още разпоредби и документи, които е необходимо да бъдат попълвани от изкупвачите на сурово мляко и предоставени на държавните ведомства. Договорите трябва да са взаимоизгодни за двете страни.


Въпросите, които задаваха присостващите бяха многобройни и бяха насочени основно към експертите от Министерството на земеделието Полина Марина и Кирил Кирков. Те бяха насочени към това, че млекопроизводителите и изкупвачите трябва да подават много и излишна документация и справки, което затруднява основната им  работата , а и дори се чуха реплики, че трябва да назначат допълнително хора, за да могат да представят всички тези документи. Тези изисвания затрудняват и без това създалата се нестабилност в млечния сектор и затрудненията, пред които е изправен. Димитър Зоров заяви, че изтича времето за злоупотреби и ще има гаранция за цена и количество изкупено мляко на млекопроизводителите, но несъвършенствата в изготвената наредба  ще създадат много затруднения на изкупвачите. Според него не може да се гарантира, че в периода от 6 месеца изкупвачът ще има нужда и ще може да преработва договорените количества, тъй като създалата се ситуация в момента, заради наложените на Русия санкции от ЕС и ответния отговор на Русия нанесоха тежък удар на млечния сектор в България. Влиза не само сурово мляко на ниски цени от Европа у нас, но и млечни продукти , които са некачествени и на  ниски цени. Те убиват българското производство и българското животновъдство. Той заяви на висок глас, че когато се вземат политически решения , дори и в Европа, политиците не се съобразяват ии не се допитват до бизнеса, който е основния данъкоплатец, който генерира вътрешния брутен продукт. ЕС спря работата на  за интервенционната агенция, правят се  действия само за сухо мляко и краве масло, което в България не се произвежда допълни още Зоров.

Представители на големите млекопреработвателни предприятия Иван Иванов, д-р Диана Радева, Николай Николов и други зададоха въпроса  какви договори има за влизащите от Европа млека и по какъв начин държавните институции ще регулират този внос. Какви публични методи ще бъдат използвани, какви интервенционни мерки ще бъдат взети, за да се подпомогнат българските производители . От изложеното от експертите на МЗХ присъстващите не бяха доволни и заявиха, че България е толкова отворена и не защитава интересите на своите производители, а европейските млека влизат  и за тях няма никакво ограничение.  Присъстващите бяха разгневени и от изискването, че изкупвачът трябва да извършва анализите на сурово мляко в акредитирани лаборатории, като се мотивираха, че всяко едно млекопреработвателно предприятие разполага със собствена лаборатория.  Те заподозряха това изискване в лобизъм на определена група , която е въвела това изискване.

Наредбата не е ефективна и трябва да се спре нейното въвеждане, категорични бяха присъстващите от бранша и млекопроизводители. Те бяха единодушни, че тяхното мнение не е взето при изготвянето и. Според тях не трябва да има натиск за регулация само върху един сектор. Пъзелът трябва да се подреди по цялата верига, да има контрол в търговските вериги, които внасят млечни продукти от Европа на ниски цени и тук в страната се преопаковат и продават като български. Законодателството и отговорността да бъдат променени, да има политическа воля и промяна поискаха от млечния сектор, а отговорността да е разпределена по цялата верига.


Големите компании не бяха съгласни с приетата Наредба 1 и условията, поставени в нея и поискаха среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева, която да издаде заповед и спре действието на наредбата. Организацията бе съддадена и над 10 представители на големите млекопреработвателни предприятия, както и на мултинационалните, водени от председателя на УС на АМБ инж. Димитър Зоров проведоха  среща с министъра на земеделието и храните.


АМБ очаква решението на министъра и ще информира своите членове за по-нататъшните действия.

 


Мандра Чех Мултивак INTRAMA1 Млечни продукти с марка Димитър Маджаров